IELTS Speaking cấp tốc ONE KICK - Khóa 01 - Lớp T6

Week 02 – Day 01 (Friday class)

Hôm nay Mysheo sẽ giới thiệu với các bạn Mindmap hết sức quan trọng, được dùng để giải quyết lượng lớn các đề trong IELTS Speaking Part 2. Đó là mindmap về Object.
Các bạn hãy nghiên cứu mindmap này và Mysheo sẽ hướng dẫn cụ thể vào buổi học tới.

Object - Harry Potter_2

Week 01 – Day 02 (Friday class) (Prev Lesson)
(Next Lesson) Week 02 – Day 03 (Friday class)
Back to IELTS Speaking cấp tốc ONE KICK – Khóa 01 – Lớp T6

No Comments

Post a Reply