TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

179 cụm từ đồng nghĩa giúp bạn biến hóa trong IELTS Speaking

179 cụm từ đồng nghĩa giúp bạn biến hóa trong IELTS Speaking

Không còn những tháng ngày lo lắng vắt óc để tìm cách paraphrase nữa! "Năng nhặt chặt bị" - Hãy "nhặt nhạnh" ngay 179 cụm từ đồng nghĩa sau để giúp bạn biến hóa trong phần thi IELTS Speaking nhé!

Nếu bạn mới bắt đầu học IELTS Speaking, mình khuyên bạn nên đọc qua bài viết Phân tích sâu về chiến thuật IELTS Speaking trước đã. Còn nếu bạn đã đọc rồi, thì...

OK, bắt đầu nào!

1. Paraphrase trong IELTS Speaking

1.1. Paraphrase là gì?

Nếu bạn muốn nâng band IELTS Speaking của mình, thì có một kỹ năng bạn không thể không học, đó là: PARAPHRASING.

Vậy, Paraphrasing là gì?

Paraphrase là diễn giải một câu hoặc một đoạn văn thành một câu hoặc đoạn văn khác nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa như câu gốc.

Nói một cách dễ hiểu, Paraphrase tức là bạn là diễn đạt lại cùng một ý nghĩa của văn bản nhưng bằng cách sử dụng từ ngữ của riêng bạn.

Ngoài sử dụng từ đồng nghĩa, chúng ta cũng còn rất nhiều cách khác để paraphrase. Tham khảo 5 cách Paraphrase dễ như xơi kẹo này nhé!.

1.2. Tại sao cần paraphrase trong phần thi IELTS Speaking?

Không giống các phần thi viết khác, trong phần thi IELTS Speaking, bạn sẽ tương tác 1:1 với Examiner - họ đặt câu hỏi, và bạn trả lời.

Trong cuộc trò chuyện này, nếu bạn trả lời bằng nhắc lại y nguyên những cụm từ mà Examiner đã dùng như một con vẹt, bạn sẽ bị mất điểm Từ vựng nghiêm trọng.

179-cum-tu-dong-nghia-giup-ban-bien-hoa-trong-ielts-speaking-huong-mysheo

Từng chi tiết nhỏ trong phần thể hiện của bạn đều được đánh giá bởi IELTS Examiner

Thử xem ví dụ này:

IELTS Speaking Part 1

Q: What kind of food do you like?

A: The kinds of food I like are spicy such as Thai food and I like Indian food too.

Q: Are there any foods you dislike?

A: Yes I dislike bland food such as tofu or white bread, they are too bland.

Bạn nghĩ sao về đoạn hội thoại trên?

Người thí sinh đã copy y hệt những cụm từ mà giám khảo dùng để hỏi, cụ thể là: the kind of food I like, I like, I dislike.

Dù không sai về mặt ngữ pháp, nhưng những câu trả lời này có vẻ đơn điệu, và nó nói lên rằng người nói có một vốn từ giới hạn.

Giờ, hãy xem một đoạn hội thoại khác:

IELTS Speaking Part 1

Q: What kind of food do you like?

A: I'm very keen on spicy dishes such as Thai curries, soups and spicy Thai salads. I'm also into Indian cuisine, in particular spinach curry with chicken.

Q: Are there any foods you dislike?

A: Bland cuisine is not my cup of tea, such as tofu, noodles and white bread. They just don't stimulate my taste buds

Cùng một nội dung đó, nhưng cách diễn đạt của người thứ hai thu hút và thú vị hơn nhiều, bạn có thấy vậy không?

Một số cụm đồng nghĩa anh ấy đã dùng:

like = to be keen on = to be into: thích cái gì

such as = in particular: ví dụ

dislike sth = sth is not my cup of tea: không thích cái gì

to be bland = not stimulate one's taste buds: nhạt nhẽo

Giờ bạn đã hiểu được tầm quan trọng của Paraphrase, hãy lưu lại ngay 179 cụm từ đồng nghĩa sau đây để đa dạng hóa cách diễn đạt của mình nhé!

2. Cụm từ đồng nghĩa với "I like" - "Tôi thích"

 • I like/love/adore/enjoy
 • I am (very/deeply) interest in
 • My main interest is
 • I'm (really) fond of/keen on
 • I have a particular fondness of
 • I am a real fan of
 • I'm quite fascinated by
 • Sth interests/fascinates me a lot/so much 
 • Sth be a great/marvelous way to...
 • It's amazing/smashing/perfect/incredible/terrific/wonderful to do sth
 • Sth really appeals to me
 • I'm intrigued by
 • Sth has always intrigued me
 • I find it (quite/absolutely) fascinating/interesting/enjoyable to
 • It's fine/excellent/great/superb/fabulous/marvelous

Ví dụ:

A: Hey, what do you like doing the most in the summer?

B: Lately, I'm really keen on hang gliding. It feels amazing to fly in the sky like a bird.

A: I knew it! You're such a real fan of extreme sports.

B: Haha, I suppose. I have always been intrigued by activities of high risk and high speed, ever since I was little.

  3. Cụm từ đồng nghĩa với "I dislike" - "Tôi không thích"

  • I don't like/enjoy ... very much
  • I dislike/hate
  • I am not (very) interested in
  • It's (terribly/awfully) boring.
  • Something rather bores me
  • I don't go for
  • I'm not into
  • It's tedious to do sth
  • I am not fond of
  • I don't (particularly) care for
  • I don't like ... at all
  • It doesn't appeal to me.
  • I am not keen on
  • I don't find it very interesting
  • I find something (particularly/really/very) unattractive/unpleasant.
  • I really expect it to be better/nicer
  • I don' think it's very interesting/exciting
  • I don't have much/any interest in
  • I find sth (rather/very/totally) boring/dull.

  179-cum-tu-dong-nghia-giup-ban-bien-hoa-trong-ielts-speaking-huong-mysheo

  "I don't like it!"

  Ví dụ:

  A: Did you see the movie that I told you, Emily in Paris?

  B: Yeah definitely. 

  A: Well?

  B: To be honest, I expected it to be better. The actors' performance was quite tedious to me.

  A: Same here. I find it rather dull, don't you think?

  4. Cụm từ đồng nghĩa thể hiện "Neutrality" - "Tôi không thích cũng không ghét"

  • It makes no difference to me
  • It's all the same to me
  • I don't mind (noun/V-ing)
  • I don't care that ...
  • It doesn't matter to me ... or not
  • I don't hold any particular position on that issue/matter.

  Ví dụ:

  A: What do you prefer? Coffee or tea?

  B: Actually, it is the same to me. I'll have either, thank you very much.

  5. Cụm từ đồng nghĩa "I prefer" - "Tôi thích hơn"

  • I'd much prefer sth to sth
  • I'd prefer not to
  • I'd (much) rather (not)
  • I'd like ...
  • I tend to prefer
  • I enjoy ... (much) more than ...
  • I like ... more/better than ...
  • I'm much more interested in
  • I'm (much) more attracted to
  • My choice/preference would be
  • On the whole, I find ... more attractive/interesting/enjoyable.
  • On balance, ... appeals to me more than ...

  179-cum-tu-dong-nghia-giup-ban-bien-hoa-trong-ielts-speaking-huong-mysheo

  "Staying in? Or going out?"

  Ví dụ:

  A: What would you rather do on your days off? Do you stay at home or hang out with your friends? 

  B: My choice would be to stay at home. I find being by myself more enjoyable than socializing.

  6. Cụm từ đồng nghĩa thể hiện "Ability" - "Khả năng"

  • I'm able to
  • I can
  • I'm (pretty) good at
  • I have the experience/ability/qualifications necessary to
  • I'm capable of
  • I feel capable of

  Ví dụ:

  A: Can you swim?

  B: Yes, I can. In fact, I'm pretty good at swimming. I've won some prizes at the local competitions.

  7. Cụm từ đồng nghĩa thể hiện "Clarification" - "Giải thích"

  • I mean
  • What I mean is
  • What I'm trying to say is
  • That means
  • In short, ...
  • Well, as a matter of fact
  • Here, I'm referring to
  • In fact, ...
  • To be more precise, ...
  • To be exact, ...

  Ví dụ:

  A: What do you think about the current educational system?

  B: I think it is pretty equitable. What I'm trying to say is, nowadays, everyone of different backgrounds have equal access to education. In my opinion, fairness is one of the most important factor to any system ever.

  8. Cụm từ đồng nghĩa thể hiện "Accomplishments" - "Sự hoàn thành"

  • I have managed to
  • I'd like to have
  • I've been able to
  • I was able to
  • I hope I'll have

  179-cum-tu-dong-nghia-giup-ban-bien-hoa-trong-ielts-speaking-huong-mysheo

  "I did it!"

  Ví dụ:

  A: What is an accomplishments that you're most proud of?

  B: Well, I have managed to get a driver license this year. That's quite a big accomplishment to me.

  9. Cụm từ đồng nghĩa thể hiện "Causes" - "Nguyên nhân"

  • ... is the main contributing factor ...
  • ... is the cause of ...
  • ... is caused by ...
  • There is a direct/close link between ... and ...
  • One of the main causes of this problem is ... Another cause is ...
  • The most important reason why is ... Another reason is ...

  Ví dụ:

  A: What do you think is the causes of global warming?

  B: Hmm, as far as I'm concerned, there is a close link between deforestation and the increasing temperature around the world. Another contributing factor can be the industrialization process.

  10. Cụm từ đồng nghĩa về "Future" - "Tương lai"

  • Next week/month/year I'm planning to...
  • I'd like/want to
  • In the next few days/weeks/months/years...
  • In the next couple of days/weeks/months/years...
  • By the end of the week/month/year...
  • My dream is to .../ My ambition is to...
  • I'm (really) determined to...
  • I have a real desire to...
  • I am very optimistic about the future
  • I hope/Hopefully...
  • I'm confident...
  • I feel (quite) sure about
  • I think/I don't think/ I believe/ suppose/ assume that...
  • There is a good/a 50 - 50/reasonable chance that...
  • There is a little/not much chance that...
  • I predict/anticipate... will lead to/result in ...
  • I foresee a problem that/I can't foresee any problem...
  • I strongly suspect this will ... (work/be successful)
  • From what I've heard/read, it seems that...
  • This will undoubtedly/definitely/certainly lead to ...
  • This will probably/possible lead to
  • This would/might lead to...

  Ví dụ:

  A: What is your plan for the future?

  B: Within the next few years, I think I will get an accounting internship, hopefully in one of the Big 4. My dream is to be able work for Deloitte. I'm sure I can do it, I'm very optimistic about the future.

  11. Cụm từ đồng nghĩa về "Opinions" - "Ý kiến"

  • I think.../I tend to think
  • Personally
  • To my mind
  • From my point of view
  • I (firmly)  believe
  • In my view/In my experience/I would say
  • To the best of my knowledge/In my opinion
  • It seems to me that/the way I see it is that
  • As far as I'm concerned
  • As far as I can see
  • What I think is this
  • I'd like to point out that
  • It is a good idea to
  • It is said that
  • It is believed that
  • It is thought that
  • Its is expected that
  • It is considered ...
  • It is understood ...
  • It is known that
  • It is reported that
  • It is alleged that

  Ví dụ:

  A: Do you think children are taught to have the same ideas with their parents?

  B: To the best of my knowledge, no, not in today’s world. The way I see it, GenX parents are quite tolerant of new ideas, and they really encourage their children's unique traits.

  12. Cụm từ đồng nghĩa thể hiện "Agreement" - "Đồng ý"

  • I go along with the idea that/with your view that
  • I couldn't agree more
  • I think it's justifiable in some ways
  • I share your opinion that/on the issue of
  • I agree on the whole
  • I agree up to a point
  • That's quite right, but
  • I agree to some extent that
  • Well, you have a point there, but...
  • Possibly, but...

  Ví dụ:

  A: Do you think children are taught to have the same ideas with their parents?

  B: I think it is justifiable in some ways. I mean, living under the same roof, they are more likely to have similar views of life. I would not say that parents taught them or force them to think in a certain way, though.

  13. Cụm từ đồng nghĩa thể hiện "Disagreement" - "Không đồng ý"

  • That doesn't necessarily follow/happen
  • You may have a point. Nevertheless, I think
  • I'm not sure that it works like that
  • That's highly unlikely that
  • There is no justification for
  • I'm afraid I don't think there is a link between ... and ...
  • I would not say that
  • I don't altogether agree with you
  • I'm bound to say i disagree with you on this point
  • That's not possible
  • I find it impossible to...
  • I actually think
  • I don't agree/disagree
  • I don't think so
  • I tend to disagree
  • I'm completely against it because
  • I'm not at all in favour of it
  • I'm completely opposed to that idea
  • I'm inclined to disagree with
  • I'm afraid I don't go along with this idea
  • I'm afraid I don't share the opinion
  • Not necessarily.

  Ví dụ:

  A: Do you think children are taught to have the same ideas with their parents?

  B: Not necessarily. I actually think parents today are very open-minded and they tend to respect their children's own opinions.

  14. Cụm từ đồng nghĩa về "Solutions" - "Giải pháp"

  • ... to/in order to address/deal with/tackle/handle this issue
  • ... to/in order to improve/develop/expand/increase ...
  • There are three things to consider. First of all ... Next ... Finally ...
  • The best alternative/solution/initiative (would be/is to)
  • The best measure/policy/way/strategy (would be/ is to)
  • One thing to do about it is to ...

  Ví dụ:

  A: What do you think we can do to stop school violence?

  B: In order to handle this issue, it is crucial that schools have severe punishment policy. Other alternative is close supervision from all adults to address the problem in time.

  Trên đây là 179 cụm từ đồng nghĩa bạn có thể tùy biến sử dụng trong phần thi IELTS Speaking của mình. Hãy lưu lại ngay để không còn lúng túng vì "không nghĩ ra từ để nói" trong bài thi IELTS nữa nhé!

  * Chinh phục IELTS với Phương pháp One Kick - phương pháp đã giúp Mysheo đạt 8.0 IELTS chỉ sau 3 tuần ôn tập. Xem thông tin khóa tại đây bạn nhé:

  ielts-one-kick-huong-mysheo

  What are you looking for?