TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN!

GỠ RỐI IELTS WRITING VỚI MYSHEO

GỠ RỐI IELTS WRITING VỚI MYSHEO

Dạy bạn 6 mẹo tránh cụt ý, ngừng viết lòng vòng: 
1. If
2. Without
3. Although
4. Not only ... but also
5. For this reason
6. For example

What are you looking for?